מבחר ספרים ומאמרים:

ספרי יסוד

ארד יצחק, עורך. השואה בתיעוד: מבחר תעודות על חורבן יהודי גרמניה ואוסטריה, פולין וברית- המועצות. ירושלים: יד ושם, תשל”ח 1977-8
ארד, יצחק, תולדות השואה, ברית המועצות, ירושלים: יד ושם, 2004
בראונינג, כריסטופר, הדרך אל הפתרון הסופי, ירושלים: יד ושם, 2004.
יחיל, לני, השואה: גורל יהודי אירופה 1945 – 1932, ירושלים: יד ושם, תשמ”ז-1987
מוסה, ג’ורג’ ל, לקראת הפתרון הסופי: היסטוריה של הגזענות האירופית, תל – אביב: האוניברסיטה הפתוחה, תשמ”ט- 1989
מכמן, דן, השואה וחקרה, המשגה, המינוח, וסוגיות יסוד, תל אביב: מורשת, תשנ”ח- 1998
פרידלנדר, שאול, גרמניה הנאצית והיהודים: שנות הרדיפות, 1933-1939 , תל אביב: עם עובד, 1997
פרידלנדר, שאול, שנות ההשמדה, 1945-1939, גרמניה הנאצית והיהודים, ירושלים: יד ושם, תשע”ב – 2012

ניסיונות ופעולות הצלה בארצות הכיבוש הנאצי:

אבן- חן, יעקב, “פרשת עליית ההצלה מווילנה”, אריה מורגנשטרן (עורך). ספר זיכרון לאברהם שפיגלמן. תל-אביב: מורשת, תשל”ט, 1979 עמ’ 231 – 241
אבני, חיים, “פרו והעם היהודי בתקופת השואה”, דינה פורת, מינה רוזן ואניטה שפירא (עורכות), ספר יובל לדניאל קארפי; אשכול מחקרים בתולדות העם היהודי.
תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למדעי הרוח ע”ש לסטר וסאלי אנטין, בית הספר למדעי היהדות ע”ש חיים רוזנברג,תשנ”ו ‬
דבורז’צקי, מאיר, “הצלב האדום הבינלאומי ויחסו ליהודים בארצות הכיבוש הנאצי בגיטאות ובמחנות הריכוז”, ישראל גוטמן (עורך), הרצאות ודיונים בכינוס הבינלאומי השני של חוקרי השואה, ירושלים, ניסיונות ופעולות הצלה בתקופת השואה, ירושלים: יד ושם, תשל”ד 1974- תשל”ו 1976, עמ’ 56 – 87
כהן, רעיה, בין “שם” ל”כאן”, סיפורם של עדים לחורבן, שוויץ 1939 – 1942, העמותה לחקר מערכות ההעפלה ע”ש שאול אביגור, תל אביב: אוניברסיטת תל אביב והוצאת עם עובד, 1999
מילגרם , אברהם, “בבדידותי אני תולה בך את כל תקוותי”, מורשת, בית עדות ע”ש מרדכי אנילביץ’, חוברת: 83 גיליון: פ”ג, הודפס: ניסן תשס”ז , 01/04/2007 עמודים: 85-104
קול, משה, “מאמצי עזרה והצלה”, תל יצחק: משואה, שנתון ב’, תשל”ד 1974 עמ’ 30 – 43
קרקובסקי, שמואל, “ניסיונות ופעולות הצלה בפולין הכבושה” ‬, מערכת: שמואל אלמוג [ואחרים]. השואה – היסטוריה וזיכרון; קובץ מאמרים, שי לישראל גוטמן. ירושלים: יד ושם; המכון ליהדות זמננו ע”ש אברהם הרמן, האוניברסיטה העברית, ירושלים,2003 עמ’ 152-161

גיטאות:

בונדי, רות, אדלשטיין נגד הזמן, תל – אביב: זמורה, ביתן- מודן, תשמ”א- 1981
צ’רניאקוב, אדם, יומן גיטו וארשא, 6.9.1939 – 23.7.1942 מהד’ שנייה, ירושלים: יד ושם, תש”ל 1970
קפלן, חיים אהרון, מגילת יסורין : יומן גיטו ורשה 1 בספטמבר 1939-4 באוגוסט, 1942 תל-אביב, ירושלים: עם עובד, יד ושם, תשכ”ו, 1964
רינגלבלום, עמנואל, כתבים מימי המלחמה, ירושלים: יד ושם, תשנ”ג – תשנ”ד- 1992-1994
תורי,אברהם, גיטו יום – יום: יומן ומסמכים מגיטו קובנה, תל- אביב: מוסד ביאליק תשמ”ח- 1987-88

מחנות נאציים

ארד, יצחק, “מבצע ריינהארד”: מחנות ההשמדה בלז’ץ, סוביבור, טרבלינקה, ירושלים: יד ושם, 1985
יד ושם הכינוס ה-4, מחנות הריכוז הנאציים: מבנה ומגמות, דמות האסיר, היהודים במחנות, הרצאות ודיונים בכינוס הבינלאומי הרביעי של חוקרי השואה,
ירושלים: יד ושם, תשמ”ד – 1984
קולב, אברהרד, ברגן-בלזן : מ”מחנה שהייה” למחנה ריכוז 1943 – 1945, ירושלים: הוצ’ ספרים ע”ש י”ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, 1990,

דואר ואמצעי תקשורת אחרים בתקופת השואה:

בכרך, צבי, (עורך) אלה דברי האחרונים, מכתבים אחרונים מן השואה, ירושלים: יד ושם, תשס”ג 2001
גוטמן, אלכסנדר וגוטמן- הרצברג, אסתר. “מכתבים בימי מסה”, תל יצחק: משואה; קובץ שנתי לתודעת השואה והגבורה א, 1973, עמ’ 180- 199
ידידיה, אסף, “באין אמצעי תקשורת : כיצד ניסו יהודי פולין לברר את יעד השילוחים”, בשביל הזיכרון, כתב עת לחינוך וללימוד השואה,
ירושלים:יד ושם, גיליון 11, עמ’ 32-41 , מרץ 2012
לוסיאן לזר. “יומנים ומכתבים של יהודים בצרפת הכבושה” , דפים לחקר תקופת השואה, יא הוצאת המכון לחקר תקופת השואה המשותף לאוניברסיטת חיפה ולבית לוחמי הגטאות. אוניברסיטת חיפה, 1994 עמ’ 113-125
מיכליץ, יואנה,” לעולם לא אשכח מה שעשית בשבילי בזמן המלחמה” : יחסי מצילים-ניצולים כפי שהם משתקפים בחילופי מכתבים בפולין אחרי המלחמה, 1945-1949 “, יד ושם, קובץ מחקרים ל”ט 2 , ירושלים, 2012 עמ’ 147-178
נפתלי צחר (עורך), ארכיון אלף שבארצבאום : שבייץ 1940-1946 , תל יצחק : משואה – יד לחברי תנועות נוער ציונות בשואה ובמרי, 1986
נפתלי צחר. “דואר שואה כמקור לתיאור אירועים”, תל יצחק: משואה, שנתון ט תשמ”א 1981 עמ’ 67 – 74
נפתלי צחר. “מלחמה יהודית, הלוחמה הפסיכולוגית של הנאצים באמצעות זיוף בולי דואר” תל יצחק: משואה שנתון י”ח, תש”ן 1989 עמ’ 132-137
נפתלי צחר (עורך) ,מעט מכתבים מימי מצוקה ותקווה: משה קול ליום הולדתו ה-75, תל יצחק : משואה – יד לחברי תנועות נוער ציונות בשואה ובמרי , 1986
סבג, אנטואן (ליקוט טקסטים); דניס פסחנסקי (מבוא) ; עדינה קפלן (תרגום); מכתבים מדרנסי : 130 מכתבים שנשלחו ממחנה המעצר של יהודי צרפת במלחמת העולם השנייה, תל אביב : מטר, תשס”ט 2009

ברית המועצות

ארד, יצחק, תולדות השואה – ברית המועצות והשטחים המסופחים, יד ושם: ירושלים, תשס”ד, 2003
הילגרובר, אנדריאס “המלחמה במזרח והשמדת היהודים”, יד ושם – קובץ מחקרים, י”ז – י”ח, תשמ”ז 1986, עמ’171 – 195 .

חיילים יהודים

אלטשולר, מרדכי. “המפגש בין לוחמים יהודים בצבא האדום לשואה”, דפים לחקר השואה כ”ג, הוצאת המכון לחקר תקופת השואה המשותף לאוניברסיטת חיפה ולבית לוחמי הגטאות. אוניברסיטת חיפה, 2010 עמ’ 9-27
סלוצקי, יהודה. “החיילים הארצישראלים וחלקם בהצלת יהודים במלחמת העולם השנייה ולאחריה”, דפים לחקר השואה והמרד ב’, תשל”ג עמ’ 50-65

‫תנועות הנוער והמחתרות

ארצי, יצחק – “טרנסניסטריה – “הנוער הציוני” במשימות הצלה”, תל יצחק: משואה, שנתון לד’, רצים אל מול מחר, 2007, עמ’ 109 – 120
דב לוין, “המחתרת הציונית בליטא בימי שלטון הסובייטים”, תל יצחק:משואה, שנתון ו’ תשל”ח 1978 עמ’ 57 – 101
קלודובסקי, אברהם. “עם הנוער הציוני מפולין לליטא בדרך לא”י”, תל יצחק: משואה, שנתון יב’ תשמ”ד 1984 עמ’ 171 – 184
קשתי, יצחק, “הלהבה שהאירה את פועלם על תנועות הנוער הציוניות בגולה כזהות ופעולה”, תל יצחק: משואה, שנתון לד’, רצים אל מול מחר, 2007, עמ’ 19-36
רונן, אביהו, “הקרב על החיים: השומר הצעיר בהונגריה 1944”, גבעת חביבה: יד יערי, 1994
רונן, אביהו , נידונה לחיים: יומניה וחייה של חייקה קלינגר, חיפה: הוצאות אוניברסיטת חיפה וידיעות ספרים, 2012
רונן, אביהו, “תרבות נעורים וצמיחת רעיון ההגנה בגיטאות: תנועות הנוער בזגלמביה בתקופת הכיבוש הנאצי” , הציונות, מאסף ט”ז, תשנ”ב 1991, ע’ 166-141.

ארץ ישראל:

נאור, מרדכי, ההעפלה 1934 – 1948, תל אביב:משרד הביטחון, ההוצאה לאור, 2007
עופר, דליה, דרך בים: עליה ב’ בתקופת השואה 1939-1944, ירושלים: יד בן-צבי, 1988
פרילינג, טוביה, חץ בערפל: דוד בן-גוריון, הנהגת היישוב וניסיונות הצלה בשואה, שדה בוקר, ירושלים: המרכז למורשת בן-גוריון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב והמכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2 כרכים; 1998

אתרים נוספים בנושא השואה:

ביה”ס על שם יאנוש קורצ’ק

עמוד ראשי


בית לוחמי הגיטאות
http://www.gfh.org.il
יד ושם: אודות השואה
http://www1.yadvashem.org.il/odot/prog
רשת אורט
http://mop.ort.org.il/communikit/scripts/index
רשת עמל
http://www.amalnet.k12.il/meida/shoa/default2.htm

Powered by
Accessibility tools

Powered by - Wemake