wemake wemake wemake

התורמים המכובדים למכון משואה

בין האירגונים התורמים למשואה:

ועידת התביעות

משפחת גרוסמן, טורונטו, קנדה

ידידי משואה, טורונטו, קנדה

המגבית היהודית המאוחדת בקנדה

משפחת סילבר, טורונטו, קנדה

הלן ומנדל גרין, טורונטו, קנדה

קרן זומר

ישראל קז

שלי וצ'יק פרדיס

הקרן הקיימת לישראל

קרן גוטוירט

משפחת אונגר

איגוד ניצולות השואה, מונטריאול

וולטר ארביב, קנדה

אודות התורמים

ג'ורג' גרוסמן הוא שותף מרכזי בפיתוח "בית ספר גורסמן – מרכז הסמינרים הבינלאומי" במשואה. תרומת משפחת גרוסמן איפשרה בעשורים האחרונים את פתיחתן של תערוכות הקבע במוזיאון המתעדכן במשואה, ובהן התערוכה על משפט אייכמן, דברי דואר מאירופה הכבושה, תנועות הנוער ערב השואה ובמהלכה, עליית הנוער ולאחרונה התערוכה "תעשיית השנאה – אנטישמיות וגזענות המאה השנים האחרונות". כמו-כן תרמו ג'ורג' גרוסמן וידידי משואה בטורונטו למרכז המולטימדיה ולפיתוח של מערכות אינטראקטיביות ייעודיות, לבניית בית בייסקי, הכולל אודיטוריום ומבנה לארכיון המשרת חוקרים מישראל ומהעולם.

משפחת גורסמן שותפה זה 40 שנה לפיתוח קמפוס משואה, החל מתכנון ארוך טווח, קביעת יעדים וגיוס משאבים כספיים ממקורות פרטיים וציבוריים. בזכות תרומתה הישירה של משפחת גרוסמן היתה משואה לאחד המרכזים החדשניים בתחום הנחלת זיכרון השואה לצעירים מישראל ומרחבי העולם.

 

Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake