wemake wemake wemake

ארכיון התצלומים של מכון משואה

תיעוד תקופת השואה וההיסטוריה היהודית בארץ ובעולם

בארכיון התצלומים של "משואה" עשרות אלפי תצלומים המתעדים את ההיסטוריה היהודית בעולם ובארץ מראשית המאה העשרים ועד ימינו: החלק הארי התקבל מאלבומי משפחה ומאירועים היסטוריים של מוסדות ותנועות. אוסף גדול במיוחד של תצלומים מתעד את פעילותן של תנועות הנוער הציוניות "הנוער הציוני" ו"עקיבא".

אוסף התצלומים המתעד את תקופת השואה מבוסס בעיקרו על תצלומים מתוך תחקירי שטח ומתוך תחקירים בארכיונים מרחבי העולם בעיקר לצורך תערוכות הקבע של משואה. אוסף גדול במיוחד מוקדש לתקופת "שארית הפליטה" בארצות שונות. הוא מתעד, בין היתר, את ההתארגנות העצמית, שיקום ילדים, הבריחה, מחנות העקורים, ההעפלה הבלתי לגאלית כמו גם את החיים במחנות המעצר בקפריסין. בתקופה שמשנות הארבעים המאוחרות ואילך בולטים האוספים על תולדות "עליית הנוער" ו"משפט אייכמן".

ארכיון התצלומים נסרק ברובו והוא מועלה בהדרגה לאתר האינטרנט של הארכיון.

הציבור מוזמן לתרום לארכיון מהאוספים הפרטיים שברשותו.

לחיפוש בארכיון

Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake