wemake wemake wemake

מרכזי למידה במכון משואה

מרכזי מולטימדיה ללימודי השואה

התערוכות במוזיאון תוכננו במתכונת של מרכזי לימוד בחללי תצוגה. התערוכות הן אינטראקטיביות, מתוך תפיסה של מוזיאון המבוסס על גישה של הבניית הידע, גישה המתמקדת בהקניית משמעות לנושאים המוצגים.

מטרת התערוכות היא לחשוף את המבקרים, במהלך חוויית הביקור, לקשת רחבה של פרשנויות. התערוכות מאתגרות את המבקרים ומעוררות אותם לחרוג מדפוסי החשיבה המוכרים להם ולאפשר להם ליצור הקשרים חדשים.

Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake