wemake wemake wemake

מערכת מולטימדיה ללמידה במוזיאון משואה

דעות קדומות וחשיבה סטריאוטיפית

מערכת המולטימדיה שפותחה ע"י מכון משואה נועדה לעורר דיון בסוגיית דעות קדומות וסטריאוטיפים כתופעה אנושית וכבסיס לאפליה;  לבחון תופעות של אפליה, גזענות, ושנאת זרים, הן בהקשרן ההיסטורי, הן בחברה הישראלית; לעורר דיון על חופש ביטוי מול הסכנה שבחופש להפצת הסתה מסוגים שונים.

הפעילות במערכת המולטימדיה הינה פתיח לדיון מונחה הכולל ממדים רגשיים וקוגניטיביים:

מעורבות רגשית –  המטרה ליצור הקשר בין נושא הסטריאוטיפים והדעות הקדומות  לבין ניסיון החיים של המשתתפים, כגון – הדרה ובידוד, קונפורמיות ואינדיבדואליות, לחץ חברתי ושיפוט עצמאי, ציות או חשיבה בקורתית וכד'

רפלקציה מוסרית – כדי לפתח יכולת לבחינה מוסרית המשתתפים צריכים לחרוג אל מעבר להסבר הפשוט – יש צורך לאתגר למחשבה על נושאים שונים שמשפיעים על קבלת החלטות של יחד ושל קבוצה ועל ההשלכות של החלטותיהם ומעשיהם.

Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake