wemake wemake wemake

השתלמויות מורים

השתלמויות מורים

משואה מקיימת ימי השתלמות מיוחדים למורים מלווים לפולין לקראת המסע. בימי השתלמות אלה מושם דגש הן על תכנים היסטוריים והן על תכנים פדגוגיים.

Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake