wemake wemake wemake

ימי עיון לחטיבות במכון משואה

פעילות חינוכית לחטיבות הביניים

מכון משואה מוכר על ידי משרד החינוך כבית ספר מרכזי להוראת השואה, במסגרתו נערכים כ-60,000 ימי סמינר בשנה. במשואה תערוכות עדכניות ומרכזי מולטימדיה המזמנים למידה חווייתית ומשמעותית המותאמת לקהל תלמידי חטיבות הביניים, במגוון רחב של נושאים:

ייחודה של "משואה" בין המוזיאונים והמוסדות להנצחת השואה בישראל טמון בדגש המושם על דיון בזיכרון השואה ובמשמעותו לחברה הישראלית.
הדגש הערכי במשואה מתמקד בשלושה ממדים: ערכים בוני אדם, ערכים בוני חברה וערכים בוני אומה.
אנו מאמינים כי כל תהליך חינוכי מעמיק ובונה מחייב חשיפה לחומרים ולהיבטים מגוונים של האירועים ההיסטוריים תוך התמקדות בשאלות מהותיות, ובדילמות ערכיות בחיי האדם והחברה.

מכון משואה מזמן מפגש חינוכי חוויתי ומשמעותי למגוון קהלים:

 • סדנאות פעילות המעוררות שאלות רלוונטיות לחייהם ולזהותם האישית של התלמידים.
 • אמצעים ויזואליים עדכניים הכוללים תערוכות אינטראקטיביות, ופעילות במערכת מולטימדיה ייחודית.
 • תכנים המדגישים את השלכות השואה על החברה הישראלית הכוללים שיח בנושאי אפליה, גזענות, וזיכרון בחברה רב תרבותית .
 • סדנאות יצירה רפלקטיביות
 • מפגשים עם ניצולי שואה.
 • צוות מנחים מקצועי ומנוסה בהוראה פורמאלית ובלתי פורמאלית, בעל תארים אקדמאיים (תואר שני ומעלה).
 • קמפוס ייחודי, ירוק, נעים לשהייה ובעל סביבה לימודית מגוונת

 

שעות יום העיון: 8:30-14:00
עלות יום העיון: 25 ₪ לתלמיד.

לפרטים ולהרשמה: מיכל ג'אן או אריאלה ירוחמי – 09-7497204/5 | 0544404438 | michal@massuah.org.il |ariela@massuah.org.il

 


 

לבחירתכם נושאים לימי העיון :
ניתן לבנות תכנים נוספים בהתאמה לשכבת הגיל ולמטרות בית הספר, וכן להפיק פרויקטים חינוכיים המשלבים יום עיון במשואה ופעילות בית ספרית בשיתוף הצוות החינוכי של בית הספר.

 • גזענות ואנטישמיות באידיאולוגיה הנאצית– מרכז מולטימדיה חדש בנושא דעות קדומות, סטריאוטיפים, אנטישמיות וגזענות; סדנאות המבוססות על האנטישמיות בראי ספרי ילדים בגרמניה הנאצית; סדנת אמנות בנושא היחס ל"אחר" ודיון בנושאים הקשורים לתפיסות סטריאוטיפיות ולגזענות בארץ ובעולם.
 • ילדים ניצולים למחרת השחרור: "ילדי סלבינו" – חשיפת סיפוריהם האישיים של ילדים ניצולי שואה, שנאספו מרחבי אירופה ל"בית סלבינו" – בית ילדים שהוקם על ידי הבריגדה היהודית בצפון איטליה. הסדנה הינה ייעודית לתלמידי חטיבות הביניים, מתנהלת בקבוצות קטנות, מעניינת, מעוררת סקרנות ומעודדת להשתתפות פעילה וללמידה חווייתית.
 • על אנשים ועל חפצים – במרכז יום העיון סיפורים של חפצים אישיים של בני נוער ואבדנם כאמצעי להתמקדות באובדן מרכיבים בזהות האישית ודיון בדפוסי ההתמודדות של ילדים ובני נוער בתקופת השואה.
 • ילדות ונעורים במציאות החיים בגטו – חווית נשיאת הטלאי הצהוב ביומנים אישיים של בני נוער מתקופת השואה; יצירות אמנות של בני נוער בתקופת השואה וסדנאות יצירה המאפשרות יצירת אמפתיה ומתן פרשנות למשמעות הדברים בעולמם של התלמידים היום.
 • הצלה בתקופת השואה – משמעותה של ההצלה בתקופת השואה תוך דיון במאפיינים שונים של הצלה ובדמותם של המצילים במגוון פעילויות הכוללות גם סדנת יצירה המנציחה דילמות וערכים הקשורים להצלה.
 • "הנמען עזב ליעד בלתי ידוע" סדנת חקר מאתגרת – ביקור וחקר חוויתי בתערוכה "הנמען עזב ליעד בלתי ידוע"- דברי דואר מאירופה הכבושה בזמן השואה. התלמידים יחקרו באמצעות "כתבי חידה" שימושים שונים של הדואר: השלטון הנאצי, ההנהגה היהודית והיהודים בגטאות
Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake