wemake wemake wemake

למידה חווייתית וערכית במכון משואה

חינוך ממלכתי דתי

ייחודה של משואה בין מוסדות ההנצחה והמוזיאונים בישראל טמון בדגש המושם על דיון בהיבטים הרלבנטיים של זיכרון השואה לשיח הישראלי בן זמננו. הסמינרים במשואה מגשרים בין ההיסטוריה והזיכרון באמצעות דיון בשאלות של זהות יהודית, ישראלית ואנושית.
אנו מציעים לבתי הספר של החינוך הממלכתי דתי למידה חווייתית וערכית במגוון רחב של נושאים ובכללם:

  • הנהגה רוחנית בתקופת השואה – הסדנה מבוססת על תערוכה של "שאלות ותשובות" (שו"תים) מגטו קובנה. במהלכה מתעמקים התלמידים בחיי היומיום בגטו, ובמרכזיותה של הנהגה רוחנית בתנאי משבר.
  • "בשם העם היהודי" – סדנה הדנה בהיבטים של "זהות יהודית" בהתבסס על עדויות שניתנו במשפט אייכמן.
  • הזהו אדם? המאבק להישרדות במחנות – סדנא בלווי סיפורת ועדויות על חיי היום-יום של אסירים במחנות הריכוז, בסדנא דנים התלמידים בדפוסים שונים של המאבק להישרדות במחנות ובדרכי התמודדות עם תהליך אובדן/טשטוש הזהות האישית.
  • "הנמען עזב ליעד בלתי ידוע": דברי דואר מאירופה הכבושה – התערוכה עוסקת בממד האנושי והאישי. המכתבים, שהיו אמצעי הקשר היחיד עם העולם  החיצון, מבטאים את הלך הנפש ואת המציאות היומיומית של מיליוני הלכודים בתופת. היא ממחישה, באמצעות המכתבים, את תחושת החנק של הלכודים בגטאות, את הגבלות הצנזורה הגרמנית בשטחי הכיבוש, את ההגבלות שהכתיבה ההנהגה היהודית בגטאות, ואת ההגבלות ואילוצי הכתיבה שנכפו על האסירים במחנות. יותר מכל ממחישה התערוכה איך, בתוך הגהנום הזה, נשמר צלם האנוש.
  • משפט אייכמן – משפט אייכמן נצרב בתודעה הישראלית כ"משפטם של העדים" הפעילות מתמקדת בשואה כפי שעלתה מעדותיהם של 101 העדים וממאות מסמכים ותצלומים שהוגשו כראיות לבית המשפט.
  • "זהירות תעמולה" – תעשיית השנאה – אנטישמיות וגזענות במאה השנים האחרונות: מכרזות אנטישמיות בשנות השלושים בגרמניה הנאצית ועד להסתה ברשתות החברתיות היום, דיון בתפיסות סטריאוטיפיות ובדעות קדומות במרחב הפרטי והציבורי.

 

פעילות רפלקטיבית: הוראת השואה הוא נושא הטעון רגשית – אנו מציעים מגוון של סדנאות יצירה כאמצעי לרפלקציה בתהליך הלמידה.

בנוסף אנו מציעים בשנת הלימודים תשע"ט ימי עיון מותאמי גיל:  יום עיון בנושא: "זהות" – מהפרט אל הכלל לתלמידי חט"ב- כיתות ז'-ח' ויום עיון בנושא: "מנהיגות" – בראי השואה לכיתות כיתות ט'-י'.

Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake