wemake wemake wemake

תנאי שימוש

  1. הארכיון פתוח לכל, בימים ראשון-חמישי בין 08:00 – 16:00.
  2. החומר המוזמן יימסר לשימוש אך ורק בתחומי אולם העיון בשעות הפתיחה. החומר אינו ניתן להשאלה ואין להוציאו מתחומי אולם העיון.
  3. יש להקפיד על שימוש זהיר בחומר: אין לרשום עליו סימנים, או הערות, לכתוב על גביו, אין לקפל דפים או להוציאם מהתיק ולשנות את סדר המסמכים.
  4. אין לאכול או לשתות בחדר העיון. הנכם מוזמנים לפינת השתייה.
  5. זכות השימוש מותנית מראש בתנאים אלה:

 

  • אין להעתיק, להפיץ, להוציא לאור, להציג או לפרסם את החומר הארכיוני, ללא הסכמה מראש ובכתב של מנהלי ארכיון משואה או מכל גורם אחר בעל זכות יוצרים עליו

 

אין זה תפקידו של הארכיון לפרש בפני החוקרים דיני זכויות היוצרים. החוקר ורק הוא בעצמו אחראי על קביעת שייכות זכויות היוצרים על מסמכי הארכיון שהוא בחר לפרסם בכל צורה שהיא.

עם זאת, החוקר רשאי לעשות שימוש הוגן בחומר הארכיוני, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר הארכיוני, אך המצטט כאמור חייב לציין כמקור המידע הן את ארכיון משואה (אמ”ש) והן ההפנייה המדויקת לסימולו של התיק (ארכיון, חטיבה, מיכל ומספר תיק).

בכל שימוש בחומר, מתחייב הלקוח לשמור על הזכות המוסרית של היוצר, אף אם אינו בעל זכות היוצרים הנוכחי.

  • כל פרסום המבוסס על החומר הארכיוני חייב לכלול אזכור מפורט של ארכיון משואה כולל הפנייה מדויקת לסימולו של כל תיק ופריט (ארכיון/חטיבה/מיכל/תיק).
    סימול הארכיון: אמ”ש (AMS)

לדוגמא: ארכיון משואה/ חטיבה: הנוער הציוני NZ / מיכל: 50 / תיק: 5.

או בקיצור: אמ”ש / NZ/50/ 5

יש להמציא לארכיון עותק אחד מהמחקר, מאמר, ספר סרט או עבודה בהם נעשה שימוש בחומרי הארכיון.

הזמנות סריקות, תצלומי תמונות, העתקי סרטים או שקופיות יעשו בתאום עם האחראי על ארכיון האוספים המיוחדים. תעריפון מפורט יימסר ע”י צוות הארכיון.

  • ניתן לצלם מסמכים במצלמה דיגיטלית רק באישור אחראי חדר העיון.

 

Powered by
Accessibility tools

Powered by - Wemake